Prawo-Gospodarcze

Odszkodowanie za opóźniony lot

Sprawa prowadzona przez kancelarię dotyczyła opóźnionego lotu izraelskich linii lotniczych z Warszawy do Tel Awiwu, który odbył się w grudniu 2016 roku. Pasażer – klient kancelarii – przybył do miejsca docelowego z ponad 3 godzinnym opóźnieniem w stosunku do planowej godziny lądowania w Tel Awiwie. Przyczyną opóźnienia wskazywaną przez przewoźnika było spóźnienie samolotu przylotowego rejsu Tel Awiw – Warszawa, który z powodu złych warunków atmosferycznych nie mógł wylądować w warszawskim porcie lotniczym o czasie i następnie zabrać pasażerów na pokład lotu Warszawa – Tel Awiw. Przewoźnik dysponował tylko jedną maszyną i nie miał możliwości podstawienia samolotu zastępczego tak, aby pasażerowie rejsu Warszawa – Tel Awiw mogli odbyć podróż zgodnie z planowanymi godzinami odlotu i przylotu.

Podstawą żądania odszkodowania przez pasażera były przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego Rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Zgodnie z powołanym Rozporządzeniem pasażer, którego lot został odwołany lub znacznie opóźniony, jest uprawniony do żądania od przewoźnika odszkodowania. Kwota odszkodowania wynosi 250 EUR, 400 EUR lub 600 EUR, w zależności od długości trasy, którą pasażer miał przebyć lub przebył z opóźnieniem. Przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności (tj. odmówić wypłaty odszkodowania) wyłącznie wtedy, gdy wykaże, że odwołanie lub opóźnienie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Do takich okoliczności zaliczane są np. kataklizmy, złe warunki atmosferyczne, zagrożenie bezpieczeństwa.

W prowadzonej przez kancelarię sprawie sąd uznał, że bezpośrednią przyczyną opóźnienia nie były złe warunki atmosferyczne, a brak we flocie przewoźnika maszyny, która mogłaby obsłużyć lot na trasie Warszawa – Tel Awiw. Decydując się na realizowanie przewozów w sposób rotacyjny (tj. przy użyciu tej samej maszyny), przewoźnik musi liczyć się z tym, że opóźnienie lotu przylotowego (w tym przypadku Tel Awiw – Warszawa) może wpłynąć bezpośrednio na możliwość planowego zrealizowania lotu wylotowego (w tym przypadku Warszawa – Tel Awiw).  Z tego względu sądu uznał powództwo za zasadne i zasądził pasażerowi odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami.